Sjukskrivning: En vägledning för arbetsgivare och anställda

02 maj 2024
Maja Lindberg

editorial

Sjukskrivning kan vara en komplicerad process för både arbetsgivare och anställda. Det är en period då en anställd är oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller skada, och både juridiska och praktiska steg måste följas för att säkerställa en smidig hantering av frånvaron och återgången till arbete. Denna artikel syftar till att ge en grundlig översikt av processen för sjukskrivning, de stödsystem som finns tillgängliga och hur arbetsgivare och anställda bäst kan hantera situationen.

Vad innebär sjukskrivning?

Sjukskrivning är en period då en arbetstagare formellt erkänns vara sjuk och är frånvarande från sitt arbete. Under denna period kan den anställda ha rätt till sjuklön eller sjukpenning. För att en sjukskrivning ska vara giltig, krävs det oftast att en läkare utfärdar ett medicinskt intyg som styrker att personen är oförmögen att utföra sitt arbete på grund av hälsoskäl. Den initiala sjukskrivningsperioden hanteras ofta av arbetsgivaren, där de första dagarna kan vara kvalificeringstid utan ersättning, beroende på land och lokala regler. Efter detta kan sjuklön betalas av arbetsgivaren upp till en viss gräns, varpå socialförsäkringssystemet eller sjukförsäkringstagare kan ta över betalningen i form av sjukpenning.

sjukskrivning

Processen för sjukskrivning

Initiala stegen

När en anställd insjuknar är det viktigt att hen meddelar arbetsgivaren om detta snarast möjligt. Arbetsgivaren bör då informera den anställda om vilka policies och procedurer som gäller vid sjukdom. Om det är känt att sjukfrånvaron kommer att vara längre än en kortare tidsperiod, bör en sjukintyg skaffas från en läkare.

Sjuklöneanspråk och sjukpenning

Arbetsgivaren är ofta skyldig att betala sjuklön under en initial period. Detta regleras av lagar och kollektivavtal. Efter denna period är det Försäkringskassan eller motsvarande institution i det aktuella landet som hanterar anspråk på sjukpenning. För att erhålla sjukpenning måste den sjukskrivne följa de krav och rutiner som finns, vilket inkluderar att inkomma med nödvändig dokumentation såsom sjukintyg.

Återgång i arbete

När en arbetstagare är redo att börja arbeta igen, bör detta koordineras noggrant med arbetsgivaren. Det kan vara lämpligt att börja med att arbeta deltid eller att ha anpassade arbetsuppgifter för att underlätta återgången till arbetet. Arbetsgivaren bör tillsammans med den anställda utveckla en plan för hur detta ska gå till som även kan inkludera möjligheter till rehabilitering eller andra stödinsatser.

Stöd och hjälp under sjukskrivningen

Under en sjukskrivning är det viktigt att den anställda får det stöd och den hjälp hen behöver. Detta kan inkludera psykologiska stöd, fysisk rehabilitering eller extrainkallad hjälp i hemmet beroende på sjukdomens karaktär. Det är också viktigt att ha en god kommunikation mellan arbetsgivare och anställd för att undvika missförstånd och skapa en plan för hur och när arbetstagaren kan återvända till sitt arbete.

Fler nyheter